Att skapa linjeeffekivitet

Effektivisering av produktionsflöden sker inom Lean med verktygen Kanban och JIT (Just In Time). Verktygen kommer ursprungligen från den japanska biltillverkaren Toyota och
arbetsmetodiken finns beskriven i deras produktionssystem TPS, (Toyota Production System).

Tillgänglighet och tillförlitlighet
Om en produktionslinje består av flera maskiner finns det några saker man behöver tänka på. Här beskriver vi hur man dimensionerar en produktionslinje som har flera maskiner för
att uppnå bästa möjliga anläggningsutnyttjande.

Ett antal faktorer påverkar effektivitetsarbetet:

  • Typ av produkt (primär enhet).
  • Typ av lastbärare (sekundär enhet).
  • Eventuell palletering (tertial enhet).
  • Möjlighet till ackumulation och buffring.
  • Bemanning av linjen samt tidsåtgång för åtgärdande av problem.
  • Maskinernas tillförlitlighet?

När man köper in nya maskiner är det viktigt att tänka på tillgänglighet och tillförlitlighet.

Tillförlitligheten är en bedömning kring hur ofta problem kan väntas uppstå och hur lång tid det kommer att ta att åtgärda problemen. Åtgärdstiden är beroende av om det finns operatörer tillgängliga för att lösa problemet samt om operatören har den kompetens som behövs.

Tillförlitligheten kommer ur följande faktorer:
MTBF        Mean time between failure, (tid mellan problem/fel).
MTTR        Mean time to repair, (tiden för åtgärdande av problem/fel).

Flaskhals, buffert och ackumulation
Man behöver göra en analys och fatta beslut om vilken del av produktionslinjen som är en flaskhals. Utgångspunkten är att flaskhalsen är punkten där förädlingsvärdet tillförs till produkten, vanligtvis där den säljbara enheten skapas eller där primärförpackningen tillförs. Det är viktigt att den här delen i produktionsprocessen hålls igång, det är här möjligheten till förtjänst skapas.

Huvudregeln är att flaskhalsen ska ges förutsättningar att producera till 100%. För att uppnå detta skapar man en ackumulationsyta nedströms (dvs efter flaskhalsen i processen) som kan ta upp och lagra produkter om processer ännu längre ner i linan stoppas. Ett exempel på ett vanligt sådant stopp är att en trasig EURO-pall fastnat i palleteraren. När processen fungerar effektivt är ackumulationsytan alltid tom.

På samma sätt skapar man en buffertyta uppströms (före flaskhalsen) som kan förse flaskhalsen med material om processer ännu längre upp i processen stoppas. Exempel på sådana problem kan vara att produktdelar eller förpackningsmaterial (kartong) fastnar. När processen fungerar effektivt är buffertytan alltid full.

På det här sättet kan flaskhalsen (där produktvärdet skapas) fortsätta att producera även om moment i början eller slutet av processen stoppas upp på grund av fel.

Genom en sådan här utformning anpassar man linjen utifrån maskinernas prestanda. Det gör att man kan minska stopptiderna och öka linjeeffektiviteten. Den så kallade flaskhalsmaskinen får optimala förutsättningar och blir därigenom i huvudsak den del av anläggningen som påverkar den övergripande linjeeffektiviteten.

Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa dig att analysera vilken besparingspotential som finns i din produktionsanläggning och stötta dig i att genomföra de förändringar som behövs – kontakta oss.