Masterplan

När man driver en produktionsanläggning är det en bra idé att upprätta ett dokument där man på ett strukturerat sätt beskriver hur anläggningen kan utvecklas, oftast ur ett produktionstekniskt perspektiv. Dokumentet blir alltså en teknisk utvecklingsplan. Planen kan ha olika namn, exempelvis Masterplan, Long-term Development Plan LDP eller Business Continues Plan BCP. Här kallar vi dokumentet Masterplan.

En Masterplan kan användas för att skapa underlag för att utveckla anläggningen med minskad produktionskostnad som mål, för att kartlägga investeringsbehov, identifiera tekniska affärsrisker eller skapa sig en bild av effektiviseringspotentialen vid produktionsanläggningen. Dokumentet fungerar som ett beslutsunderlag för övergripande strukturella beslut som påverkar den totala produktionskapaciteten i en verksamhet.

Planen kan även med fördel användas som ett helhetsgrepp för energieffektivisering och även fungera som ett bra verktyg i arbetet att identifiera brand- och explosionsrisker, exempelvis vid
framtida tillbyggnad av anläggningen.

Användningsområden för en Masterplan:

  • Att definiera planeringsantaganden, det vill säga planerings- och designparametrar som behövs i en förändring/expansion.
  • Att generera en plan som illustrerar den långsiktiga fysiska placeringen av anläggningens huvudfunktioner såsom produktionsprocesser, internlogistik, lager, energiförsörjning, underhåll, administration med mera.
  • Att beskriva huvudkonfigurationen för alla system såsom produktion, förpackning, automatisering, el och mekaniska verktyg.
  • Att illustrera hur utvidgningen av nuvarande anläggning kan ske i faser, inklusive möjlig ombyggnad av processen.
  • Att generera en budget som visar kapitalkostnaden (CAPEX) kopplad till varje fas och även hur produktionskostnaden (OPEX) kommer att påverkas av fasen.

Masterplanen utgår normalt inte från ett kalenderår utan från produktionskapaciteten per år, under en månad och en vecka.

Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa dig att analysera vilken besparingspotential som finns i din produktionsanläggning och stötta dig i att genomföra de förändringar som
behövs – kontakta oss.