Vad är OEE/TAK?

OEE/TAK är ett nyckeltal för mätning av produktionseffektivitet. Genom att mäta förluster i produktionen kan man synliggöra sin förbättringspotential. När man vet vilka förluster man
har kan man prioritera sina resurser för att få bäst effekt.

Att löpande mäta sin produktionseffektivitet genom mätning och att ha en uppföljnings- och förbättringsprocess gör det möjligt att hela tiden förbättra effektiviteten och lönsamheten.

Alla som har jobbat med tillverkning vet att förutsättningarna ständigt förändras. Man måste hela tiden ha kontroll över tillverkningsprocessen för att säkerställa att både kvaliteten och
lönsamheten bibehålls.

Hur mäter man då produktionseffektiviteten i en tillverkningsprocess? Det är vanligt att man använder nyckeltalet OEE (Overall Equipment Effectiveness). På svenska säger vi TAK som är
en förkortning av produktionseffektivitetens 3 element;

T – Tillgänglighet
A – Anläggningsutbyte
K – Kvalitetsutbyte

Tillgänglighet
Tillgängligheten handlar om oplanerad stopptid, till exempel på grund av tekniska fel, brist på material, råvara eller liknande. Här brukar man prata om förluster till följd av stopptid
utifrån 4M–modellen, (Människa, Metod, Material och Maskin).

Exempel: om en maskin stannar på grund av ett tekniskt fel och inte kan producera under 12 minuter av en timme. De 12 stillastående minuterna (20% av en timme) ger ett T-värde på
80%.

Anläggningsutbyte
Anläggningsutbyte är förluster som beror på att anläggningen producerar med lägre hastighet än tänkt, (taktförluster).

Exempel: om man bestämt att maskinen skall producera med en produktionstakt på 100 enheter per timme men kvalitetsproblem på materialet gör att man måste köra med en
lägre takt på 90 enheter per timme. Det ger ett A-värde (värdet för anläggningsutbyte) på 0,9 eller 90%. Mikrostopp, (mycket korta stopp som man i det löpande arbetet inte registrerar) kommer att påverka A-värdet i uppföljningen.

Kvalitetsutbyte
Kvalitetsutbyte tar hänsyn till kvaliteten på det som producerats.

Exempel: man producerar 100 enheter men 2 enheter har defekter som gör att de inte går att sälja. 98 enheter var godkända vilket ger Ett K-värde (värdet för kvalitetsutbyte) på 98%.

Produktionseffektivitet
För att få fram värdet Produktionseffektivitet i tillverkningsprocessen multiplicerar man T-värdet, (tillgänglighet) med A-värdet, (anläggningsutbyte) och K-värdet, (kvalitetsutbytet),
Produktionseffektivitet = T * A * K

Ett vanligt sätt att ta fram TAK/OEE är att börja med att beräkna den optimala/nominella kapaciteten för produktionsprocessen, det vill säga den produktionstakt man bestämt i
förhållande till tillgänglig tid. Detta kan man få fram utifrån den tekniska dokumentationen för maskinen.

Tips för att fastställa TAK i din anläggning
Ställ in den maskinhastighet ni avsett att använda och mät sedan hur många enheter som maskinen tillverkar per tidsenhet. Anledningen till det är att vi ofta ser maskiner som inte
producerar det antal enheter som anges i maskindokumentationen eller att den hastighet som visas i maskindisplayen skiljer sig från den faktiska.

Säg exempelvis att den tillgängliga tiden är 8 timmar och processen kan göra 100 enhet per timme. Det ger en maxkapacitet på 800 enheter. Om man efter att ha räknat producerade
enheter under 8 timmars produktion får fram att 564 enheter är korrekta och kan säljas ger det ett OEE/TAK-värde på: 564/800 = 71%.

Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa dig att analysera vilken besparingspotential som finns i din produktionsanläggning och stötta dig i att genomföra de förändringar som
behövs – kontakta oss.