Här kan du läsa mer om några av de uppdrag som vi hjälpt våra kunder med. Våra uppdrag kan innehålla olika typer av frågeställningar som kunden vill ha hjälp med. Vårt fokus är alltid att verkligen sätta oss in i vad kunden vill uppnå för att på bästa sätt kunna bidra till kundens verksamhet. 

testes
Mobil provtagningsstation för processavloppsvatten
Kundcase 3
Genomförande av CE märkning av processavsnitt
Kundcase 5
Projektledning införande av underhållsystem SAP S/4 HANA PM

Orkla Foods Sverige AB

Kundcase 1
Processavsnitt med tillhörande disksystem för CIP (Clean In Place)

Orkla Foods Sverige AB

Kundcase 6
Utveckling av flexibel mixningsenhet för drycker

Sahlins Brygghus

Kundcase: Alufluor AB, Helsingborg.
LEAN-utbildning för fabriksledning

Alufluor AB

Projektledning ny detaljplan
Projektledning ny detaljplan

Kopparbergs Bryggeri AB

Kapacitetstester och produktionstaktsutvärdering
Kapacitetstest och produktionstaktsutvärdering

Kopparbergs Bryggeri AB

Kartering Vattenförsörjning
Kartering Vattenförsörjning

Kopparbergs Bryggeri AB

Kundcase: Semper AB, Götene. Utvärdering av underhållsprocessen och byte av underhållsystem
Utvärdering av underhållsprocessen och byte av underhållsystem

Semper AB

Kundcase: Semper AB, Götene. Utvärdering av underhållsprocessen och byte av underhållsystem
Förbättrad tillgänglighet

Ahlstrom AB

previous arrow
next arrow

Några av våra kunder

Underhållsutveckling

Upprätta förslag till Underhållsstrategi, Uppdragsgivare konfidentiell
Uppdraget avser framtagande av ett förslag till underhållsstrategi för bolag med 7 driftplatser i Sverige. Uppdraget innefattar att beskriva nuläget, beskriva innehållet i strategin samt beskriva effekten av att bedriva ett modernt strategiskt underhåll. Vidare skall beräkningar göras som åskådliggör den ekonomiska potentialen i att förbättra tillgänglighet.

Projektledning införande av underhållsystem SAP S/4 HANA PM, Orkla Foods Sverige AB
Projektledare för implementering av nytt arbetssätt för och införande av underhållssystemet SAP S/4 HANA PM. Införande av affärssystem SAP innefattade hela koncernens verksamhet i Sverige. Uppdraget avsåg mottagande Projektledare för införande vid underhållsavdelningen vid en site i Sverige. Vid siten var utgångsläget att det inte fanns något underhållsystem. I uppdraget ingick processkartläggning, förändringsledning och genomförande av organisationsförändring.

Utveckling av underhållsverksamheten och projektledning byte av underhållsystem, Semper AB
Utvärdering av underhållsprocessen och det tekniska förrådets verksamhet. Utvärdering av byte av underhållssystem. Upprättande av kravspecifikation upphandling nytt underhållssystem.

Införande av underhållsystem, Semper AB
Projektledning införande av nytt underhållssystem API Pro. Införande av arbetsprocess felrapportering. Kartlägga integrationsbehov. Planering migrering av data. Samordning UAT och Super User utbildning.

Införande av underhållsystem, Uppdragsgivare konfidentiell
Införande av underhållssystemet AM System. Införande av arbetsprocess felrapportering. Införande av rutiner för inrapportering. Utbildning av internkunder och underhållspersonal.

Utveckling av tekniskt förråd, Orkla Foods Sverige AB
Projektledning organisering av tekniskt förråd innefattande, förbrukningsmaterial, förbrukningsreservdelar och säkerhetsreservdelar. Förbereda verksamheten för digitaliseringen av förrådhållningen. Som utgångspunkt fanns ingen förrådshållningsfunktion. Arbetet innefattade organiseringen av det fysiska förrådet, sortering och registrering. Kategorisering, märkning, informationsinhämtning och databashantering.

Förbättrad tillgänglighet i Ahlstroms fabrik
Ahlstrom är en global, ledande aktör inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till sina kunder. Ahlstrom såg utvecklingspotential i sin anläggning och valde att samarbeta med Qestio. Genom analys identifierades flera driftsäkerhetsrisker och ett underlag för förbättring av det förebyggande underhållet och för förbättringsåtgärder togs fram. Därefter övergick projektet till en genomförandefas med åtgärder som förbättrar produktionseffektiviteten.

Produktionsutveckling

OEE förbättring produktionslinje, Semper AB
Analys av produktionslinje och upprättande av handlingsplan för ökad OEE.

Ökad produktionstakt produktionslinje Kopparbergs Bryggeri AB
Analys av produktionslinje med utgångspunkten att öka produktionstakten. Upprättande av handlingsplan.

OEE förbättring produktionslinje, Semper AB
Analys av produktionslinje och upprättande av handlingsplan för ökad OEE.

Utvecklingsplan produktionsenhet, Uppdragsgivare konfidentiell
Upprättat långsiktig utvecklingsplan för produktion site innefattande kapacitetsscenarion och reinvesteringsplan.

Interimsuppdrag och förändringsledning

Interim Underhållschef, Orkla Foods Sverige AB
Interimchef för underhållsavdelning vid produktionsort. Leda underhållsavdelningen bestående av 11 personer. Ansvar för underhålls- och projektverksamheten samt media och fastighet vid siten. I uppdraget ingick att utveckla verksamhetens arbetsmetoder gällande daglig styrning, arbetsprocess, investeringsbegäran samt rutiner för beredning och planering av arbeten.

Interim COO / Supply Chain Manager, Uppdragsgivare konfidentiell
Uppdragets omfattning var att under kortare period leda bolagets varuförsörjningsprocess innefattande 200 personer.

Beställarstöd, processdesign & projektledning

Ombud detaljplan, Kopparbergs Bryggeri AB
Ombud och projektledare i arbete med ny detaljplan samt fastighetsreglering.

Processdesign, Uppdragsgivare konfidentiell
Utvärdering av processavsnitt. Upprätta lösningsförslag. Upprätta förstudie och utarbeta beslutsunderlag innefattande investeringskalkyl samt OPEX påverkan.

Processdesign, Sahlins Brygghus
Utvärdering av processavsnitt. Upprätta lösningsförslag med handlingsplan. Upprätta beslutsunderlag innefattande investeringskalkyl.

Projektledning koncessionsansökan, Uppdragsgivare konfidentiell
Projektledning av kund ansökan om nytt miljötillstånd för produktionsanläggning verksamhetstyp B.

Riskbedömning hög- och lågspänningsställverk, Orkla Foods Sverige AB
Genomfört riskbedömning och upprättat reinvesteringsförslag innefattande lösningsförslag och investeringskalkyl.

Auktoriserad elinstallatör, Uppdragsgivare konfidentiell
Leda det löpande elsäkerhetsarbetet innefattande vidmakthållande av internkontroll program samt utföra och följa upp egenkontroll programmet.

Projektledning, Uppdragsgivare konfidentiell
Projekt- och montageledning för installation av nytt processavsnitt.

Processdesign och projektledning, Uppdragsgivare konfidentiell
Konstruktion av temporär provtagningsanläggning mätning av processavloppsvatten. Projektledning för installation. Uppdraget innefattande upprättande av provtagningsprogram och utvärdering av mätningsresultat.

Kartering processavsnitt, Kopparbergs Bryggeri AB
Kartering och uppritning av nuläge.

CE märkning av processavsnitt, , Uppdragsgivare konfidentiell
Genomförande av CE märkning av processavsnitt där kund står som tillverkare enligt maskin- och PED-direktivet samt enligt förskrifterna användning av arbetsutrustning och trycksatt anordning. CE märkningen genomfördes i enligt standarden EN ISO 11161 IMS Integrerade tillverkningssystem och innefattade riskinventering, riskbedömning, framtagande av förslag till riskreducerande åtgärder, sammanställning av teknisk akt samt upprättande av bruksanvisning och säkerhetslayout.