Kundcase: Processavsnitt med tillhörande disksystem för CIP (Clean In Place)

Uppdraget var att skapa en kostnadseffektiv investering med hög flexibilitet och förbättrad livsmedelssäkerhet. I förutsättningarna ingick att optimera användning av energi då driftplatsens fjärrvärmeförsörjning hade begränsning i både tillgänglig effekt och temperatur. Vidare ingick att optimera vatten och kemikalieanvändningen för att möta kundens hållbarhetsmål.

Anläggningen innefattar 6 processtankar, 3 dubbelskruvpumpar från Telfa AB, 107 processventiler av fabrikat Bardiani levererade av Colly Flowtech AB varav 32 stycken är blandningssäkra sätesventiler, instrumentering för massflödesmätare med Endress Hauser Promass I300 samt en diskcentral. Anläggningen är helautomatisk och flexibel vilket bl.a. innebär att blandning, produktleverans och diskning kan ske simultant. Processavsnittet styrs av ett objektorienterat PLC-program via ett SCADA med kommunikation till spårbarhetsserver. Kommunikation med processventiler sker via ASI. Till distribuerad I/O-enheter, instrumentering och ASI-noder sker kommunikation via Profinet.

Qestios leverans omfattade förstudie där processdesign och analys av OPEX- och förbättringsmöjligheter ingick samt kalkyl av investeringskostnad och validering av hygienisk design. I genomförandefasen har Qestio ansvarat för upprättande av funktionsbeskrivning, beställarstöd vid upphandling, projekt- och montageledning, CE-märkning, samt verifiering av CIP. Genom projektet kommer kunden förbättra personalens arbetsmiljö, öka produktiviteten och säkerställa en bättre kvalitet samt skapa optimerings- och uppföljningsmöjligheter i processen och mot sina råvaruleverantörer.