Kundcase: Förbättrad tillgänglighet

Ahlstrom är en global, ledande aktör inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till sina kunder. Tillverkningen sker vid 38 fabriker i 13 olika länder. Bruket i Ställdalen ingår i verksamhetsdivisionen Building Material och har en årskapacitet på drygt 20 000 ton. I Ställdalen tillverkas fiberduk för många olika produkter.

I den löpande uppföljningen av tillgängligheten för pappersmaskinerna identifierades en förbättringspotential som kunde öka produktiviteten vid anläggningen. Olof Nilsson vd för Ahlstrom Ställdalen förklarar:

– I uppföljningen upptäckte vi möjligheter att minska de driftstopp som berodde på fel i anläggningens eltekniska utrustning. Vi beslutade att sätta i gång ett projekt och sökte en partner för genomförandet. Efter att vi haft en dialog med Qestio kände vi att deras förslag på lösning och genomförande passade oss. Vi bedömde vi hade goda förutsättningar att uppnå målen i projektet.

För att förbättra den tekniska tillgängligheten genomfördes en felutvecklingsanalys utifrån metoden RCM (Reliability Centered Maintenance) för samtlig elteknisk utrustning. Målet var att vidareutveckla det förebyggande underhållet. Projektet inleddes med en workshop med berörda personer.

Därefter genomfördes en analys av stopptidsdata för produktionsavsnittet samt av det avhjälpande underhållet som registrerats i underhållsystemet. För att fånga upp information om nuläget och historik genomfördes även kvalitativa djupintervjuer med nyckelpersoner i verksamheten.

Efter den inledande delen fortsatte projektet med en inventering av samtliga eltekniska objekt vid produktionsavsnittet. Det gjordes för att säkra datan i underhållssystemet samt för att bedöma status på utrustningen. För att få direkt effekt av åtgärden upprättades åtgärder i underhållssystemet för funna fel och brister samt för potentiella problem.

Utifrån inventeringen genomfördes en felutvecklingsanalys följt av en kartläggning av tillgänglighet för reservdelar, dels i reservdelsförrådet, även möjligheten till inköp kartlades. Genom analysen skapades ett underlag för förbättring av det förebyggande underhållet och för förbättringsåtgärder. En del av förbättringsåtgärderna handlade om att byta ut och förnya obsolet material.

För det första produktionsavsnittet som analyserats har nu projektet övergått till att genomföra definierade förbättringar.

– Projektet har identifierat flera driftsäkerhetsrisker. Några av dem var kända sedan tidigare, men flera är helt nya för oss. Qestio har på ett strukturerat, effektivt och professionellt sätt tagit sig an genomförandet av projektet och vi har nu en bra plan för hur vi skall vidareutveckla vårt förebyggande underhåll inom elområdet. Det hjälper oss att säkerställa en fortsatt god produktivitet, avslutar Olof Nilsson.