Kundcase: Kartering Vattenförsörjning

Uppdraget till Qestio bestod i att upprätta flödesscheman för kall och varmvattenledningar på Kopparbergs Bryggeri AB. Omfattningen berör vattenförsörjning till Process, Tappområde, LagerområdeLokalvård, och Personalutrymmen.  

Underlaget presenterades fördelat på  

  • Överblicksritning 
  • Flödesscheman fördelat per tryckledning 
  • Layout på rördragning i lokalerna. 

I uppdraget ingick även att utreda och skapa en plan för genomförande av optimering för fördelning av vattendistribution från balanstankar till förbrukare på site. 

Underlaget kompletterades efter genomförd presentation med förslag på åtgärder utifrån livsmedelssäkerhet och funktion.