Förändrade regler för elsäkerhet vid arbete

Kallangs Photography Elsäkerhet vid arbete

Från 1 nov 2021 har regelverket för arbete där det kan finnas en elfara ändrats. Elsäkerhetsverket upphäver föreskrifter om elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006:1). Förändringen innebär det är Arbetsmiljöverket förskrifter som gäller och det är Arbetsmiljöverket som övertar tillsynen inom området. I och med förändringen förtydligas arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetet. Ett sätt att uppfylla verksamhetsutövarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen när det gäller elrelaterade risker är att tillämpa de anvisningar och arbetsmetoder som finns beskrivna i fastställd standard, till exempel SS-EN 50110-1. Förändringen innebär att större vikt kommer läggas vid det systematiska arbetet med avseende på riskbedömning vid planering. Krav på egenkontrollprogram och rutiner för hur arbetsgivaren säkerställer att personalen inte utsätts för fara, har rätt kompetens och använder rätt arbetsmetod och genomför riskreducerande åtgärder förtydligas. Genom förändringen tydliggörs också att arbeten där el är riskkällan skall ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning kommer att bli viktigare i och med det förändrade regelverket. I jämförelse med Elsäkerhetsverkets tidigare regler har det tydliggjorts när riskbedömningen skall dokumenteras. Dock skall det i detta sammanhang påpekas att krav på dokumenterad riskbedömning även gällde tidigare utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter men i det avseende var Elsäkerhetsverkets regelverk inte lika tydligt.

I och med att Arbetsmiljöverkets regelverk gäller fullt ut inom området skärps kraven gällande arbetsgivarens ansvar för att beskriva hur ett säker arbete skall bedrivas, hur ansvarsfördelningen är samt hur arbetsgivaren säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens och att de känner till och efterlever företagets rutiner. Sammanfattningsvis innebär förändringen att arbetsgivarens ansvar för att ha dokumenterade rutiner som beskriver hur man bedriver ett säkert arbete i där en elfara kan finns förtydligas.

Hur ser era rutiner ut idag för elarbeten? Hur påverkar förändringen er? Vi på Qestio har lång erfarenhet inom området och kan hjälpa er att se över ert arbetssätt. Kontakta oss via info@qestio.se eller ring 0702890500.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *