Utvecklingsplan Masterplan

Vi hjälper er att utveckla er anläggning. På ett strukturerat sätt upprättar vi en teknisk utvecklingsplan. Planen kan ha olika namn, exempelvis Masterplan, Long-term Development Plan LDP eller Business Continuity Plan BCP. Här kallar vi dokumentet Masterplan.

En Masterplan kan användas för att skapa underlag för att utveckla anläggningen med minskad produktionskostnad som mål, för att kartlägga investeringsbehov, identifiera tekniska affärsrisker eller skapa sig en bild av effektiviseringspotentialen vid produktionsanläggningen. Dokumentet fungerar som ett beslutsunderlag för övergripande strukturella beslut som påverkar den totala produktionskapaciteten i en verksamhet.

Planen kan även med fördel användas som ett helhetsgrepp för energieffektivisering och även fungera som ett bra verktyg i arbetet att identifiera brand- och explosionsrisker, exempelvis vid framtida tillbyggnad av anläggningen. Att se energiflödet på hela driftplatsen som en helhet ger möjlighet till utveckling och att ta arbetet till nästa nivå, ofta med besparingar på 20-30 % som resultat. 

Framtagning av en Masterplan sker genom en arbetsprocess som inleds med att definiera planeringsantaganden. Där tas planerings- och designparmetrar fram som är fortsättningar för planen. I arbetet definieras de kapacitets- och produktionstekniska behov som finns eller som kan komma att finnas. Som nästa steg sker en kartläggning av det tekniska nuläget följt av en kostnadsanalys av nuvarande produktion. 

Utifrån analysen av nuläget och de framtida förväntade behoven upprättas en övergripande plan för anläggningens utveckling innefattande system och byggnadsfaciliteter. Planen illustreras även för att få bästa möjliga överblick. 

Det är vanligt att en Masterplan innefattar analys av nollalternativet. I nollalternativet beskrivs vad som händer om ingen utveckling sker. I denna del av planen beskrivs behovet av reinvesteringar.  

Genom hela processen sker tät dialog mellan Qestio och uppdragsgivaren för att säkerställa att alla förutsättningar och behov beaktas. Arbetet sammanställs i en rapport som beskriver utvecklingsplanens olika faser med övergripande beskrivning av förändringar, investeringsbehov (CAPEX), omkostnadspåverkan (OPEX) och konsekvenser samt Masterplanens olika faser med beskrivning av fasindelningen. 

Står ni inför ett behov av att beskriva utvecklingen av era produktionsanläggningar? Vill du veta mer om hur vi på Qestio kan hjälpa er i det arbetet – kontakta oss

Våra produkter

Asset Optimum
Mobila provtagningsstationer
Produktionsuppföljningssystem
Utvecklingsplan Masterplan